ජනාධිපතිට විරුද්දව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු දමයි..

ජනාධිපතිවරයා විසින් ආරක්ෂක ඇමතිධූරය සහ බුද්ධශාසන ඇමැති ධුරය දැරිය යුතු යැයි ප්‍රකාශයට පත් කරන්නැයි ඉල්ලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි විසින් මෙම පෙත්සම ගොනු කර ඇති අතර ජනාධිපතිවරයා සහ නීතිපතිවරයා එහි වග උත්තරකරුවන් කර ඇත.

ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව අනුව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය වෙනත් කිසිවකුට පැවරීමට ජනාධිපතිවරයාට නොහැකි යයි ඔහු සඳහන් කරයි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ජනාධිපති තබාගෙන බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය පවරා නොගැනීම මත ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ඇතැයි ප්‍රකාශයට පත් කරන්නැයි පෙත්සම්කරු ඉල්ලා සිටියි.